tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

  Mai vàng miền Nam tràn ngập trên các đường phố Hà Nội dịp Tết (29 อ่าน)

4 พ.ค. 2567 09:51

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mai v&agrave;ng miền Nam tr&agrave;n ngập tr&ecirc;n c&aacute;c đường phố H&agrave; Nội dịp Tết

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những chậu mai v&agrave;ng từ miền Nam với gia mai vang từ 800.000 đồng đến 4 triệu đồng/chậu đ&atilde; được b&agrave;y b&aacute;n rộng r&atilde;i tại đường Tố Hữu, quận H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội. Năm nay, do m&ugrave;a mai được bội thu v&agrave; lượng mai chuyển ra miền Bắc nhiều hơn, gi&aacute; cả cũng v&igrave; thế m&agrave; rẻ hơn so với những năm trước.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mai v&agrave;ng miền Nam l&agrave; mặt h&agrave;ng được săn đ&oacute;n tại chợ hoa Tết H&agrave; Nội

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Văn Dũng, chủ của hơn 200 chậu mai v&agrave;ng B&igrave;nh Định hiện đang kinh doanh tại đường Tố Hữu, cho biết mai miền Nam năm nay được vận chuyển ra H&agrave; Nội từ rất sớm, bắt đầu từ ng&agrave;y mồng 10 &acirc;m lịch. Những chậu mai đẹp thường được đặt h&agrave;ng trước, trong khi những chậu c&ograve;n lại được b&aacute;n tại c&aacute;c chợ hoa Tết tr&ecirc;n địa b&agrave;n H&agrave; Nội.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sự phổ biến của mai v&agrave;ng miền Nam tại H&agrave; Nội phản &aacute;nh sự thay đổi trong xu hướng chơi hoa cảnh của người d&acirc;n nơi đ&acirc;y. Trước kia, đ&agrave;o Nhật T&acirc;n v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y cảnh ph&iacute;a Bắc chiếm ưu thế, nhưng ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều người H&agrave; Nội t&igrave;m đến mai v&agrave;ng, vốn được ưa chuộng ở miền Nam. Những người kinh doanh mai tại chợ hoa Tết tr&ecirc;n đường Tố Hữu phần lớn l&agrave; chủ vườn từ B&igrave;nh Định v&agrave; B&igrave;nh Phước, hai trong những v&ugrave;ng trồng mai nổi tiếng của miền Nam đồng thời ở đ&acirc;y cũng l&agrave; dia diem cung cap mai vang được nhiều người ưu th&iacute;ch v&agrave; lựa chọn h&agrave;ng đầu khi mua mai.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mai v&agrave;ng miền Nam vận chuyển ra Bắc thường l&agrave; những chậu c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ, tiện lợi cho việc di chuyển, kh&aacute;c với những c&acirc;y mai lớn hoặc kiểu d&aacute;ng cầu kỳ ở miền Nam. Theo &ocirc;ng Dũng, chi ph&iacute; vận chuyển mỗi xe &ocirc; t&ocirc; từ B&igrave;nh Định ra H&agrave; Nội v&agrave;o khoảng 25 triệu đồng, v&agrave; chi ph&iacute; thu&ecirc; mặt bằng b&aacute;n h&agrave;ng dịp Tết l&agrave; khoảng 6 triệu đồng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những con số n&agrave;y cho thấy việc kinh doanh mai v&agrave;ng miền Nam ở H&agrave; Nội kh&ocirc;ng chỉ cần sự đầu tư lớn m&agrave; c&ograve;n đ&ograve;i hỏi sự tinh tế trong việc lựa chọn v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y. Tuy nhi&ecirc;n, với sự phổ biến ng&agrave;y c&agrave;ng tăng của mai v&agrave;ng tại thủ đ&ocirc;, c&oacute; vẻ như sự đầu tư n&agrave;y l&agrave; xứng đ&aacute;ng, v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; một t&iacute;n hiệu t&iacute;ch cực cho thị trường hoa cảnh trong dịp Tết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Nhiều chậu mai bonsai gi&aacute; rẻ được b&agrave;y b&aacute;n tr&ecirc;n tuyến phố Tố Hữu, H&agrave; Nội dịp Tết

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Dịp Tết năm nay, tr&ecirc;n tuyến phố Tố Hữu ở H&agrave; Nội, c&oacute; h&agrave;ng loạt chậu mai bonsai với tuổi đời h&agrave;ng chục năm được b&agrave;y b&aacute;n với mức gi&aacute; chỉ khoảng 3 triệu đồng, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của nhiều người. Với thời tiết dự b&aacute;o l&agrave; sẽ nắng ấm trong những ng&agrave;y Tết, điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc chơi hoa mai, chủ h&agrave;ng cũng lạc quan về nhu cầu của thị trường.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Tr&ecirc;n tuyến phố mới của H&agrave; Nội, b&ecirc;n cạnh đ&agrave;o v&agrave; quất truyền thống, mai v&agrave;ng miền Nam được b&aacute;n rất nhiều. Gi&aacute; cả của c&aacute;c chậu mai dao động từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng, ph&ugrave; hợp với ng&acirc;n s&aacute;ch của nhiều gia đ&igrave;nh. Những chậu mai bonsai c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn, ph&ugrave; hợp với kh&ocirc;ng gian sống trong c&aacute;c căn hộ nhỏ hay chung cư tại th&agrave;nh phố.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Chậu mai bonsai c&oacute; gi&aacute; 3 triệu đồng đ&atilde; được thực hiện việc mua ban mai vang trước đ&oacute; v&agrave; đang trờ ng&agrave;y được chủ nh&acirc;n đ&oacute;n về. C&aacute;c chủ vườn mai thường c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng như chuyển miễn ph&iacute; trong nội th&agrave;nh hoặc giảm gi&aacute; từ 30.000 đến 50.000 đồng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng nếu họ thu&ecirc; người vận chuyển c&acirc;y về nh&agrave;. Điều n&agrave;y gi&uacute;p thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; khuyến kh&iacute;ch người d&acirc;n lựa chọn mai bonsai l&agrave;m c&acirc;y trang tr&iacute; dịp Tết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Năm nay, do m&ugrave;a mai v&agrave;ng miền Nam được bội thu, gi&aacute; tại vườn chỉ v&agrave;i trăm ngh&igrave;n đồng. Tuy nhi&ecirc;n, do chi ph&iacute; vận chuyển v&agrave; c&aacute;c khoản ph&iacute; kh&aacute;c khi mang mai ra Bắc n&ecirc;n gi&aacute; b&aacute;n c&oacute; phần cao hơn. Dọc tuyến phố Tố Hữu, h&agrave;ng chục chậu mai được đặt s&aacute;t đường, khiến vỉa h&egrave; bị lấn chiếm th&agrave;nh chợ hoa Tết. C&aacute;c chủ h&agrave;ng b&aacute;n mai v&agrave;ng ở đ&acirc;y đều c&oacute; kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm mang mai miền Nam ra H&agrave; Nội để ăn Tết, v&agrave; họ phải d&agrave;nh nhiều thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức để tr&ocirc;ng coi c&aacute;c chậu mai trong những ng&agrave;y Tết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Một số chủ h&agrave;ng phải ăn ngủ ngay tr&ecirc;n phố để bảo vệ c&acirc;y v&agrave; đảm bảo ch&uacute;ng lu&ocirc;n được chăm s&oacute;c tốt nhất. C&ocirc;ng việc n&agrave;y tuy vất vả nhưng cũng rất th&uacute; vị, v&agrave; họ đ&atilde; x&acirc;y dựng được những mối quan hệ tốt với kh&aacute;ch h&agrave;ng qua nhiều năm kinh doanh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Với mức gi&aacute; 3 triệu đồng, chậu mai bonsai l&agrave; lựa chọn ph&ugrave; hợp cho nhiều người d&acirc;n H&agrave; Nội, đồng thời th&iacute;ch hợp với kh&ocirc;ng gian của những căn hộ hiện đại. Dự b&aacute;o với thời tiết thuận lợi v&agrave; sự đa dạng của c&aacute;c loại mai v&agrave;ng, chợ hoa Tết năm nay sẽ trở n&ecirc;n s&ocirc;i động v&agrave; nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mai v&agrave;ng miền Nam ng&agrave;y c&agrave;ng phổ biến tại H&agrave; Nội nhờ xu hướng chơi hoa Tết đa dạng của người d&acirc;n

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Tr&ecirc;n c&aacute;c con phố của H&agrave; Nội, h&igrave;nh ảnh những chậu mai v&agrave;ng rực rỡ ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n phổ biến, phản &aacute;nh sự thay đổi trong sở th&iacute;ch chơi hoa của người d&acirc;n thủ đ&ocirc;. Nhiều người kinh doanh hoa nhận thấy cơ hội từ thị trường n&agrave;y, v&agrave; xu hướng ti&ecirc;u d&ugrave;ng của người H&agrave; Nội cũng ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng, kh&ocirc;ng chỉ giới hạn ở đ&agrave;o rừng hay quất truyền thống như trước đ&acirc;y.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Một điểm kh&aacute;c biệt quan trọng giữa mai v&agrave;ng v&agrave; đ&agrave;o rừng l&agrave; sự linh hoạt trong việc b&aacute;n h&agrave;ng. Với đ&agrave;o rừng, nếu kh&ocirc;ng b&aacute;n được, c&acirc;y c&oacute; thể trở th&agrave;nh củi. Trong khi đ&oacute;, những gốc mai v&agrave;ng nếu kh&ocirc;ng b&aacute;n hết dịp Tết c&oacute; thể được chuyển trở lại B&igrave;nh Định hoặc c&aacute;c v&ugrave;ng trồng mai kh&aacute;c để chờ dịp Tết năm sau. Ch&iacute;nh v&igrave; l&yacute; do n&agrave;y, người b&aacute;n mai phải c&oacute; chiến lược định gi&aacute; hợp l&yacute;, vừa đảm bảo thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng, vừa đủ để b&ugrave; đắp chi ph&iacute; vận chuyển cho cả chuyến h&agrave;ng đi v&agrave; về.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Do đ&oacute;, gi&aacute; của c&aacute;c chậu mai v&agrave;ng thường kh&ocirc;ng qu&aacute; đắt. C&aacute;c chủ h&agrave;ng cố gắng giữ gi&aacute; ở mức hợp l&yacute;, thường dao động từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng, ph&ugrave; hợp với t&uacute;i tiền của nhiều người d&acirc;n H&agrave; Nội. Chi ph&iacute; vận chuyển từ c&aacute;c tỉnh miền Nam ra H&agrave; Nội kh&aacute; cao, v&agrave; điều n&agrave;y đ&ograve;i hỏi người b&aacute;n phải t&iacute;nh to&aacute;n cẩn thận để đảm bảo lợi nhuận.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kh&aacute;ch h&agrave;ng tại H&agrave; Nội cũng c&oacute; xu hướng chuộng những chậu mai bonsai nhỏ gọn, ph&ugrave; hợp với kh&ocirc;ng gian sống ở th&agrave;nh phố. Điều n&agrave;y tạo th&ecirc;m cơ hội cho c&aacute;c chủ vườn mai v&agrave;ng ở miền Nam tiếp cận thị trường ph&iacute;a Bắc.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Với xu hướng chơi hoa ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng, thị trường mai v&agrave;ng tại H&agrave; Nội đang tr&ecirc;n đ&agrave; ph&aacute;t triển. Những người kinh doanh hoa cũng nhận thấy tiềm năng v&agrave; đang nỗ lực điều chỉnh chiến lược kinh doanh để đ&aacute;p ứng nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Dự kiến trong tương lai, h&igrave;nh ảnh mai v&agrave;ng miền Nam sẽ tiếp tục khoe sắc tr&ecirc;n c&aacute;c con phố của H&agrave; Nội, mang đến kh&ocirc;ng kh&iacute; Tết rộn r&agrave;ng v&agrave; th&ecirc;m lựa chọn cho người d&acirc;n thủ đ&ocirc;.

tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้