toan81790

toan81790

ผู้เยี่ยมชม

toan81790@gmail.com

  Kỹ thuật chăm sóc sức khỏe cho cây mai sau kỳ nghỉ Tết đơn giản với 3 bước cơ bản (38 อ่าน)

16 ม.ค. 2567 14:46

<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"> </div>
<div style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"> </div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Sau những ng&agrave;y lễ Tết sum vầy, c&acirc;y mai thường trở n&ecirc;n yếu đuối, đất trồng kh&ocirc;ng c&ograve;n tơi xốp v&agrave; dưỡng chất cũng giảm s&uacute;t. Việc chăm s&oacute;c, phục hồi v&agrave; đặt lại t&igrave;nh trạng cho c&acirc;y mai l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng để đảm bảo sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ trong thời kỳ sắp tới.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Để gi&uacute;p c&acirc;y mai phục hồi v&agrave; ph&aacute;t triển khỏe mạnh, bạn chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản sau. Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng chia sẻ cho độc giả địa chỉ mua mai vang tai vuon gi&aacute; rẻ nhất hiện nay.</div>
<div style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"> </div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Cắt tỉa c&agrave;nh v&agrave; l&agrave;m sạch c&acirc;y:</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Sau khi kết th&uacute;c kỳ nghỉ Tết, h&atilde;y chuyển c&acirc;y mai đến một nơi c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng nhẹ v&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; tho&aacute;ng đ&atilde;ng trong v&ograve;ng 3 - 5 ng&agrave;y. Tr&aacute;nh đặt c&acirc;y dưới &aacute;nh nắng mặt trời trực tiếp để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng h&eacute;o l&aacute;, ch&aacute;y l&aacute; v&agrave; kh&ocirc; c&agrave;nh.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Tiếp theo, h&atilde;y cắt bỏ những b&ocirc;ng hoa đ&atilde; t&agrave;n v&agrave; những b&ocirc;ng chưa nở để giảm &aacute;p lực cho c&acirc;y. Loại bỏ c&agrave;nh c&acirc;y qu&aacute; d&agrave;i, nhiễm nấm hoặc s&acirc;u bệnh. Nếu c&acirc;y l&agrave; mai gh&eacute;p, h&atilde;y loại bỏ những nh&aacute;nh kh&ocirc;ng thuộc nh&aacute;nh gh&eacute;p.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Tạo d&aacute;ng cho c&acirc;y bằng c&aacute;ch cắt tỉa sao cho c&acirc;y c&oacute; d&aacute;ng c&acirc;y th&ocirc;ng, với c&agrave;nh tr&ecirc;n ngắn hơn c&agrave;nh dưới. Cắt bớt khoảng 1/3 chiều d&agrave;i của c&acirc;y để tạo điều kiện cho sự ph&aacute;t triển mới.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Vệ sinh c&acirc;y:</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Sau khi cắt tỉa, h&atilde;y lau ch&ugrave;i c&acirc;y bằng c&aacute;ch sử dụng v&ograve;i nước để loại bỏ rong r&ecirc;u v&agrave; nấm mốc. Sau khi phun nước khoảng 5 - 10 ph&uacute;t, sử dụng b&agrave;n chải để chải sạch nấm mốc.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Ngo&agrave;i ra, bạn cũng c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c chất tẩy rửa nấm mốc như Alexmax Copper, Benkona, theo liều lượng hướng dẫn để phun l&ecirc;n c&acirc;y, đặc biệt l&agrave; ở những khu vực c&oacute; nhiều dấu hiệu của nấm mốc.</div>
<div style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"> </div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Bổ sung dưỡng chất v&agrave; chăm s&oacute;c đất:</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Sau khi c&acirc;y được l&agrave;m sạch v&agrave; tỉa t&oacute;t, h&atilde;y bổ sung ph&acirc;n hoặc chất dinh dưỡng cần thiết cho c&acirc;y. Đặc biệt, h&atilde;y kiểm tra đất v&agrave; th&ecirc;m ph&acirc;n hữu cơ để t&aacute;i tạo độ tơi xốp v&agrave; dưỡng chất cho c&acirc;y.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Với những bước đơn giản n&agrave;y, cac giong mai vang hien nay m&agrave; bạn lựa chọn sẽ tiếp tục ph&aacute;t triển mạnh mẽ v&agrave; mang đến cho bạn những b&ocirc;ng hoa tươi thắm trong năm mới.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"> </div>
<div style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"> </div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Cải thiện đất cho c&acirc;y mai trồng chậu sau tết</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Sau m&ugrave;a tết, c&acirc;y mai trồng chậu thường trở n&ecirc;n yếu đuối v&agrave; đất trong chậu cũng mất đi sự tơi xốp. Để cải thiện t&igrave;nh trạng n&agrave;y, việc thay đổi đất trở n&ecirc;n quan trọng hơn bao giờ hết.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Đầu ti&ecirc;n, sử dụng một chiếc k&eacute;o cắt tỉa đ&atilde; được khử tr&ugrave;ng để loại bỏ c&aacute;c rễ gi&agrave; hoặc rễ bị nhiễm nấm bệnh. Tiếp theo, nhẹ nh&agrave;ng tạo bầu v&agrave; n&acirc;ng c&acirc;y ra khỏi chậu cũ. Loại bỏ rễ d&agrave;i v&agrave; chằng chịt, giữ lại rễ c&aacute;m để đảm bảo c&acirc;y c&oacute; đủ chất dinh dưỡng.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Chuẩn bị chậu mới, đảm bảo k&iacute;ch thước lớn hơn so với chậu cũ. Đất trồng mới cần phải tơi xốp, tho&aacute;t nước tốt, gi&agrave;u dinh dưỡng v&agrave; kh&ocirc;ng chứa mầm bệnh. Bạn c&oacute; thể sử dụng hỗn hợp đất sạch Tribat, ph&acirc;n tr&ugrave;n quế, trấu hun, v&agrave; mụn dừa theo tỷ lệ 3:3:2:2 hoặc sử dụng đất sạch hữu cơ Sfarm d&agrave;nh cho hoa c&acirc;y kiểng.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Đổ đất sạch v&agrave;o khoảng &frac12; chậu, đặt c&acirc;y v&agrave;o chậu mới v&agrave; điều chỉnh định h&igrave;nh theo &yacute; muốn. Đổ phần đất c&ograve;n lại v&agrave;o chậu đến miệng.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Sau khi thay đất, để c&acirc;y ở nơi b&oacute;ng m&aacute;t 1 &ndash; 2 ng&agrave;y, sau đ&oacute; mang ra nơi nắng s&aacute;ng để c&acirc;y ph&aacute;t triển tốt hơn. Sử dụng c&aacute;c loại thuốc k&iacute;ch rễ như N3M, Vitamin B1, Org Hum, Seasol, Acroot để k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển rễ. Tưới đủ nước v&agrave;o l&uacute;c chiều m&aacute;t, thường xuy&ecirc;n 3 &ndash; 4 lần mỗi 7 ng&agrave;y.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Với thời tiết ấm, c&acirc;y mai sau tết thường dễ bị tấn c&ocirc;ng bởi bọ trĩ v&agrave; s&acirc;u hại. Để ph&ograve;ng tr&aacute;nh, phun ph&ograve;ng bằng Stun, Ortus, Confidor, Movento. Đồng thời, ph&ograve;ng trừ nấm bệnh bằng Anvil, Ridomil Gold, Aliette, Antracol, Daconil, Coc85.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">B&oacute;n th&uacute;c để hỗ trợ sinh trưởng đến th&aacute;ng 6 &acirc;m lịch</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">>Th&ocirc;ng tin chi tiết về giống mai giao ca mau . Một giống mai rất đẹp đang được nhiều người chơi c&acirc;y dịp tết quan t&acirc;m.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Sau giai đoạn phục hồi, c&acirc;y mai chuyển sang giai đoạn tăng trưởng, đ&ograve;i hỏi nhiều dinh dưỡng, đặc biệt l&agrave; ph&acirc;n b&oacute;n đạm cao.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">15 ng&agrave;y sau khi thay đất, sử dụng ph&acirc;n b&aacute;nh dầu dạng nước pha theo liều lượng hướng dẫn, phun ướt đều c&acirc;y định kỳ 7 &ndash; 10 ng&agrave;y 1 lần. Xen kẽ sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n l&aacute; đầu tr&acirc;u 501 với h&agrave;m lượng đạm cao để k&iacute;ch th&iacute;ch đ&acirc;m chồi mới.</div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">V&agrave;o cuối th&aacute;ng 2 đầu th&aacute;ng 3 &acirc;m lịch, khi bộ rễ đ&atilde; phục hồi ho&agrave;n chỉnh, bổ sung ph&acirc;n hữu cơ tan chậm Bounce back định kỳ 15 &ndash; 20 ng&agrave;y 1 lần để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho giai đoạn tăng trưởng khi bước v&agrave;o m&ugrave;a mưa.</div>
<div style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"> </div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Với chỉ 3 bước đơn giản, bạn c&oacute; thể chăm s&oacute;c v&agrave; phục hồi c&acirc;y mai trồng chậu sau tết một c&aacute;ch hiệu quả, gi&uacute;p c&acirc;y chuẩn bị tốt cho m&ugrave;a tết sắp tới.</div>
<div style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"> </div>

toan81790

toan81790

ผู้เยี่ยมชม

toan81790@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้