trankhoa856325

trankhoa856325

ผู้เยี่ยมชม

trankhoa856325@gmail.com

  Cách Chăm sóc Hoa Mai Vàng để Nở Đúng vào dịp Tết để Chào Đón Sự May Mắn (27 อ่าน)

23 มี.ค. 2567 10:56

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Hiểu c&aacute;ch chăm s&oacute;c hoa mai v&agrave;ng để nở đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết sẽ gi&uacute;p gia đ&igrave;nh bạn sở hữu một chậu hoa mai v&agrave;ng nở đ&uacute;ng thời điểm, mang kh&ocirc;ng kh&iacute; Tết đến kh&ocirc;ng gian của bạn, mong muốn may mắn v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng cho năm mới. Một ng&ocirc;i nh&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; hoa mai v&agrave;ng nở được coi l&agrave; đ&atilde; mất "linh hồn" của m&ugrave;a xu&acirc;n, kh&ocirc;ng c&ograve;n đầy đủ nữa.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đừng lo lắng, đội ngũ kỹ thuật của GreenVibes sẽ chia sẻ với bạn c&aacute;ch chăm s&oacute;c hoa mai để nở đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết ngay trong b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&Aacute;CH CHĂM S&Oacute;C HOA MAI V&Agrave;NG ĐỂ NỞ Đ&Uacute;NG V&Agrave;O DỊP TẾT</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Khi trồng bất kỳ loại c&acirc;y n&agrave;o, bạn cũng cần ch&uacute; &yacute; đến c&aacute;c yếu tố như đất, &aacute;nh s&aacute;ng, nhiệt độ,... Đối với c&acirc;y mai tại c&aacute;c </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">nguồn mai v&agrave;ng b&aacute;n tết</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> bạn cũng cần ch&uacute; &yacute; đến c&aacute;c yếu tố như c&aacute;ch b&oacute;n ph&acirc;n đ&uacute;ng c&aacute;ch, c&aacute;ch xử l&yacute; hoa mai nở sớm hoặc muộn,...</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tiếp theo, GreenVibes sẽ chi tiết những g&igrave; cần l&agrave;m cho mỗi yếu tố:</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Lưu &yacute; về đất</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chuẩn bị đất ph&ugrave; hợp l&agrave; một điểm ch&iacute;nh trong việc chăm s&oacute;c hoa mai v&agrave;ng để nở đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết. Nhưng loại đất n&agrave;o l&agrave; ph&ugrave; hợp cho c&acirc;y hoa mai?</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y hoa mai v&agrave;ng th&iacute;ch nghi tr&ecirc;n đất thấp, thoải m&aacute;i, ẩm ướt vừa phải với chất dinh dưỡng dồi d&agrave;o. Bạn n&ecirc;n tạo ra c&aacute;c k&ecirc;nh tho&aacute;t nước bổ sung để c&acirc;y hoa mai kh&ocirc;ng bị ngập nước hoặc tr&aacute;nh mức nước cao g&acirc;y ra mục rữa rễ cho c&acirc;y hoa mai.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Lưu &yacute; về nhiệt độ m&ocirc;i trường</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nhiệt độ l&yacute; tưởng cho sự ph&aacute;t triển c&acirc;y hoa mai khỏe mạnh l&agrave; khoảng 25 đến 30 độ Celsius. Duừi g&igrave;n nhiệt độ trồng ở mức n&agrave;y sẽ gi&uacute;p c&acirc;y hoa mai nở đ&uacute;ng v&agrave; giảm thiểu sự tấn c&ocirc;ng của s&acirc;u bệnh. Nếu nhiệt độ qu&aacute; n&oacute;ng, c&acirc;y hoa mai sẽ nở sớm. Nếu nhiệt độ qu&aacute; lạnh, hoa sẽ nở muộn.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Lưu &yacute; về việc tưới nước</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tưới nước một c&aacute;ch ph&ugrave; hợp l&agrave; một phần thiết yếu trong việc chăm s&oacute;c hoa mai v&agrave;ng để nở đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết. Trong m&ugrave;a nắng, bạn cần ch&uacute; &yacute; cung cấp đủ độ ẩm cho c&acirc;y hoa mai v&agrave;ng. Trong m&ugrave;a mưa, đảm bảo tho&aacute;t nước tốt cho đất, chỉ tưới khi đất kh&ocirc;.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đối với </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">đặc điểm nhận dạng giống mai nhị ngọc to&agrave;n</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> trồng trong chậu, ch&uacute;ng ta cần tưới nước thường xuy&ecirc;n hơn v&igrave; nước bay hơi nhanh. Nhớ tưới nước v&agrave;o buổi s&aacute;ng sớm hoặc buổi tối m&aacute;t mẻ, mỗi lần tưới một lượng đủ. Tr&aacute;nh tưới nước nhiều v&agrave;o buổi tối, v&igrave; n&oacute; tăng độ ẩm v&agrave;o buổi tối, l&agrave;m cho c&acirc;y dễ bị tấn c&ocirc;ng bởi s&acirc;u bệnh.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Cắt tỉa đ&uacute;ng c&aacute;ch l&aacute; mơ cho Tết</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Việc cắt tỉa c&acirc;y mơ đ&uacute;ng thời điểm cũng l&agrave; một c&aacute;ch quan trọng để chăm s&oacute;c hoa mơ v&agrave;ng nở đ&uacute;ng c&aacute;ch cho Tết. Hoa mơ v&agrave;ng chỉ nở sau khi tất cả c&aacute;c l&aacute; mơ cũ đ&atilde; được cắt tỉa.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">V&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, l&aacute; mơ bắt đầu rụng để b&aacute;o hiệu m&ugrave;a xu&acirc;n. L&uacute;c n&agrave;y, những mầm hoa dưới n&aacute;ch l&aacute; bắt đầu b&oacute;c bao ngo&agrave;i của ch&uacute;ng, sau đ&oacute; sau khoảng 6 - 7 ng&agrave;y, những mầm hoa xanh sẽ nảy mầm sẵn s&agrave;ng nở. V&igrave; vậy, nếu bạn muốn hoa mơ v&agrave;ng nở đ&uacute;ng cho Tết, việc cắt tỉa l&aacute; mơ l&agrave; một c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng thể thiếu.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Thời gian tốt nhất để cắt tỉa l&aacute; mơ l&agrave; v&agrave;o khoảng giữa th&aacute;ng Chạp &acirc;m lịch. Để mầm hoa c&oacute; thời gian ph&aacute;t triển, bạn n&ecirc;n cắt tỉa l&aacute; trước ng&agrave;y 15 th&aacute;ng Chạp &acirc;m lịch.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bạn cần chọn thời điểm ph&ugrave; hợp để vỏ b&oacute;c rụng v&agrave;o ng&agrave;y 23 th&aacute;ng Chạp &acirc;m lịch để hoa mơ v&agrave;ng nở đ&uacute;ng cho Tết. Để l&agrave;m điều n&agrave;y, h&atilde;y ch&uacute; &yacute; đến c&aacute;c vấn đề sau:</span>

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Thứ nhất: H&igrave;nh d&aacute;ng của mầm hoa (cũng được gọi l&agrave; "mầm"). Những mầm hoa đ&atilde; c&oacute; đủ thời gian để ph&aacute;t triển sẽ c&oacute; h&igrave;nh d&aacute;ng giống như một quả trứng với 2 - 3 lớp vỏ bọc ngo&agrave;i. L&uacute;c n&agrave;y, cắt tỉa l&aacute; mơ khoảng 13 - 14 ng&agrave;y trước Tết.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Thứ hai: Điều kiện thời tiết. Nếu thời tiết nắng n&oacute;ng, hoa c&oacute; thể nở sớm. Nếu thời tiết lạnh v&agrave; &iacute;t nắng, mơ c&oacute; thể trễ nở. Bằng c&aacute;ch quan s&aacute;t thời tiết, bạn c&oacute; thể điều chỉnh thời gian cắt tỉa l&aacute; mơ kịp thời cho Tết.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m c&aacute;c c&aacute;ch chăm mai tại: </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">cộng đồng mai v&agrave;ng</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Thứ ba: Sự ph&aacute;t triển của c&acirc;y. Những c&acirc;y mạnh mẽ ph&aacute;t triển với nhiều c&agrave;nh l&aacute; xanh khỏe mạnh thường nở muộn hơn so với những c&acirc;y kh&aacute;c. V&igrave; vậy, ưu ti&ecirc;n cắt tỉa l&aacute; của những c&acirc;y mơ n&agrave;y sớm hơn.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Thứ tư: Loại mơ v&agrave;ng. Mỗi loại mơ sẽ nở v&agrave;o thời gian kh&aacute;c nhau. Th&ocirc;ng thường, mơ v&agrave;ng truyền thống sẽ nở sớm hơn mơ lai khoảng 2 - 3 ng&agrave;y. Mai huỳnh tỷ sẽ nở sớm hơn mơ lai khoảng 2 - 3 ng&agrave;y. Mơ lai sẽ nở sớm hơn mơ trắng khoảng 1 - 2 ng&agrave;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;ch xử l&yacute; mơ nở sớm</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nếu bạn nhận thấy l&aacute; mơ đang phai v&agrave; c&aacute;c mầm hoa đ&atilde; kh&aacute; lớn, bạn n&ecirc;n cắt tỉa l&aacute; sau kế hoạch, v&agrave;o khoảng ng&agrave;y 20 th&aacute;ng Chạp &acirc;m lịch. Đồng thời, ngừng tưới nước trong 1 ng&agrave;y v&agrave; th&ecirc;m ph&acirc;n b&oacute;n NPK 5-0-2 hoặc ph&acirc;n ure (ph&acirc;n ure lo&atilde;ng với tỷ lệ 1 th&igrave;a ph&acirc;n ure lo&atilde;ng cho 8 l&iacute;t nước) mỗi 5 ng&agrave;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;ch xử l&yacute; mơ nở muộn</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nếu bạn thấy l&aacute; mơ đ&atilde; gi&agrave; nhưng c&aacute;c mầm hoa vẫn c&ograve;n nhỏ, mơ c&oacute; thể nở muộn hơn Tết. Bạn n&ecirc;n cắt tỉa l&aacute; mơ sớm, v&agrave;o khoảng ng&agrave;y 10 - 12 th&aacute;ng Chạp &acirc;m lịch. Sau đ&oacute;, kh&ocirc;ng tưới nước trong 1 ng&agrave;y để l&agrave;m kh&ocirc; nhựa tr&ecirc;n l&aacute;. Tiếp theo, b&oacute;n ph&acirc;n b&oacute;n NPK 10-55-10 (với tỷ lệ 10g pha trộn với 8 l&iacute;t nước) mỗi 5 ng&agrave;y. Đến ng&agrave;y 23 th&aacute;ng Chạp &acirc;m lịch, khi bạn thấy c&aacute;c mầm hoa đ&atilde; b&oacute;c vỏ, l&agrave; l&uacute;c. Khi đ&oacute;, chuyển sang tưới nước với ph&acirc;n b&oacute;n NPK 6-30-30 để gi&uacute;p hoa mơ v&agrave;ng nở đều v&agrave; đẹp hơn.</span>

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

trankhoa856325

trankhoa856325

ผู้เยี่ยมชม

trankhoa856325@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้